Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Bounce Back Điểm cao
Mô tả: Sorta just like pong! but with powerups
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 9,954 pts 24-07-2008 @ 06:20 PM
2 hoanghaclau 9,075 pts 25-08-2006 @ 05:17 PM
3 theanhcai 9,040 pts 29-10-2006 @ 01:20 PM
4 Tiểu Vũ 8,945 pts 17-12-2005 @ 04:30 AM
5 Đoàng 7,439 pts 23-12-2005 @ 03:25 AM
6 BacBIM 6,173 pts 07-03-2009 @ 08:22 PM
7 Milou 5,782 pts 31-12-2005 @ 11:30 AM
8 soctettoc 3,068 pts 30-04-2007 @ 08:24 PM
9 Trăng 2,812 pts 14-04-2006 @ 11:59 AM
10 Hà Nội 1,393 pts 20-08-2007 @ 05:39 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 33 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 33 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC