Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    BlackJack Solitaire Điểm cao
Mô tả: Drag cards from the cells, to the columns.
Cards are removed from columns when that columns' total value equals 21.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 ngocnghech 4,350 pts 14-07-2008 @ 05:51 PM
2 Milou 3,545 pts 17-12-2005 @ 04:06 PM
3 DTN 3,280 pts 02-12-2005 @ 01:58 AM
4 Mặc Lan 2,410 pts 13-09-2006 @ 01:52 AM
5 Hà Nội 590 pts 27-11-2007 @ 06:32 PM
6 soctettoc 500 pts 27-05-2009 @ 05:56 PM
7 Sir_Reb 300 pts 20-03-2009 @ 01:34 AM
8 root 0 pts 12-01-2006 @ 08:05 PM
9 ah2004 0 pts 14-03-2006 @ 02:08 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 0 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 0 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC