Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Hỏi Về Unicode

Toanli
post Nov 29 2003, 11:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 222
Tham gia từ: 4-December 02
Thành viên thứ: 606

Tiền mặt hiện có : 913$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :Hỏi các bạn Tin học là:
khi sử dụng chương trình đổi phông chữ từ hệ đánh VN khác sang Unicode của trang VNE thường rất chậm và hay bị thiếu chữ Ư.
Cách đây ko lâu anh Đức ở Hamburg gửi cho tôi chương trình Unicode rất tốt. Nhưng vì bị víu nên ko còn nữa.
Người ta có cái mạng nào cung cấp đặc biệt chương trình này không để tải về ko. Địa chỉ thế nào, nếu có?
Bởi vì nhiều bè bạn của tôi ở Mỹ khi cần đọc những sáng tác của tôi họ ko dùng phông chữ mà cánh miền bắc hay dùng nên tôi cần chương trình này. Và cũng là nếu có đưa bài lên mạng VNE cũng đỡ mất thời gian sửa lỗi.
Chân thành cám ơn các bố trẻ trước
Nếu ai có sẵn mà lọai xịn nếu có thời gian hày gửi cho tôi thì tốt quá.
NVTho.User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Nov 29 2003, 11:47 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :Lạ thật bác Thọ ạ. Tôi thường xuyên vào vnequation/uni để chuyển mã .vn sang unicode, dĩ nhiên là bài có sẵn trên net, không bao giờ bị mất chữ Ư sau khi chuyển. Nếu 1 bài nào đó mất sẵn chữ Ư thì tôi lại chuyển nó từ unicode sang TCVN-3 rồi sang unicode trở lại, thế là lại có chữ Ư.User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Nov 29 2003, 11:57 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :Ví dụ: bài này chuyển từ font khác sang hình như là VISCII nên hỏng chữ ả
http://www.ttvnol.com/f_96/837.ttvn
®ªm giao thõa cña c¸c robot
- truyÖn ng¾n -
Mét ngµy nä khi toµn thÕ giíi lµ robot vµ loµi ng­êi d­êng nh­ ®· tuyÖt chñng, lò robot ngåi qu©y quÇn bªn m©m chip vi m¹ch vµ IC ®ãn chê n¨m míi.
- Pentium, cËu kÓ chuyÖn thêi tiÒn sö ®i, chóng tí ch­a ®­îc nghe chuyÖn tiÒn sö bao giê – mét robot lªn tiÕng
- õ phi ®Êy, suèt c ngµy chóng ta phi lµm viÖc råi, b©y giê míi cã dÞp qu©y quÇn nghe chuyÖn thÕ nµy.
- Ngµy xöa ngµy x­a, chuyÖn xy ra l©u l©u l¾m råi, thÕ giíi robot míi chØ cã rÊt Ýt, cã mét loµi sinh vËt kú qu¸i vµ lµ th­îng ®Õ cña mäi loµi robot. Chóng kh«ng ¨n phoi s¾t, kh«ng uèng dÇu luyn mµ chóng ¨n nh÷ng sinh vËt kh¸c còng ®ang sèng vµ tån t¹i nh­ chóng. Loµi sinh vËt nµy chiÕm ®¹i ®a sè trªn toµn thÕ giíi, ®i ®Õn ®©u lµ chóng ®µo nói, chÆt c©y, hun khãi tÇng «-z«n ®Õn ®ã. Thêi tiÕt vµ phong cnh trªn thÕ giíi håi ®ã rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Cã nh÷ng ni trong 1 n¨m cã 4 mïa thËt lµ tuyÖt. Lóc th× l¹nh cãng ®Õn tª m¹ch, lóc l¹i nãng ®Õn chy c IC, khi th× m­a r rÝch, lóc l¹i n¾ng chãi chang. Trong c¸i thÕ giíi nhn nhn loµi sinh vËt ®ã, cã mét sinh vËt cã tªn khoa häc lµ Bill-Gate ®· chÕ t¹o ra trÝ th«ng minh cña loµi robot chóng ta. Mçi sinh thÓ chóng ta tån t¹i bao gåm hai phÇn.
- ThÕ c µ? Lµ nh÷ng phÇn nµo c? Mét robot con tß mß
- Yªn nµo, ®Ó cho Pentium kÓ tiÕp.
- PhÇn thø nhÊt gäi lµ thÓ x¸c : cÊu t¹o cña thÓ x¸c gåm cã main, chip, vµ c¸c vi m¹ch. Chóng ta nãi ®­îc nhê mét bé phËn gäi lµ speaker cã nguån ph¸t ra ©m thanh gäi lµ sound-card. Chóng ta nghe ®­îc nhê bé phËn gäi lµ microphone. Mäi ©m thanh lät qua microphone vµ truyÒn th¼ng vµo bé xö lý trung t©m cña chóng ta.
- ThÕ cßn ®äc vµ viÕt th× nhê c¸i g×? §©u phi robot nµo còng lµm ®­îc?
- CËu Palm note l¹c hËu qu¸ - Pentium kÓ tiÕp- CËu viÕt b»ng bót ®iÖn tö vµ ®äc b»ng mµn h×nh tinh thÓ láng nh­ng mµn h×nh cña cËu chØ cã 2 mµu ®en vµ tr¾ng th«i. ChØ cã nh÷ng robot PC nh­ chóng tí míi ph©n biÖt ®­îc mµu s¾c, kh«ng chØ giíi h¹n trong 256 mµu ®©u, mµ tíi hµng triÖu mµu kh¸c nhau ®Êy.
- ThÕ µ, kinh nhØ ! Khæ th©n tí, ch¼ng biÕt ®­îc ®iÒu ®ã – Palm note than thë.
- Chóng tí viÕt ®­îc nhê bé phËn gäi lµ keyboard. Hµng tû ng­êi chóng tí cã thÓ viÕt cïng mét kiÓu ch÷ gièng hÖt nhau gäi lµ Font. ë mét ni kÒ biÓn §«ng, cã mét sinh vËt gäi tªn khoa häc lµ §Æng Minh TuÊn. Sinh vËt nµy cã thÓ ®­îc coi lµ «ng tæ cña lo¹i Font ch÷ cã dÊu. Vµ kiÓu ch÷ nµy gäi lµ kiÓu ch÷ “ViÖt Nam” nh­ chóng ta ®ang thÊy ®©y. Pentium võa nãi võa chØ vµo mµn h×nh cña m×nh.
- õ hay thËt ®Êy, thÕ cßn g× n÷a trong c¸i phÇn thø nhÊt mµ cËu ®ang kÓ nµo ?
- Cßn nhiÒu l¾m, c¸c cËu l­êi ®äc s¸ch b¸o nªn kh«ng biÕt ®Êy th«i. Tí th× ngµy nµo còng xem “t¹p chÝ PC WORLD” vµ “t¹p chÝ Tin Häc & §êi” sèng nªn biÕt rÊt râ phÇn thÓ x¸c cña chóng m×nh. Cã thÓ coi ®ã lµ nh÷ng t¹p chÝ y häc gii phÉu cña robot chóng m×nh ®Êy !
- ThÕ ¸ ? VËy ai lµ nhµ gii phÉu ?
- C¸c cËu kh«ng nghe kÓ µ? Gi¸o s­ TrÇn Thanh HuyÒn vµ c¸c céng sù ë t¹p chÝ Tin Häc & §êi sèng giíi thiÖu cho tí ®äc t¹p chÝ nµy ®Êy. §©y lµ mét trong nh÷ng sinh vËt mµ tí ®· kÓ cho cËu cßn tån t¹i Ýt ái trªn tr¸i ®Êt b©y giê ®Êy.
- H«m nµo cho chóng tí gÆp gì ®i, tõ thuë bÐ ®Õn giê chóng tí ch­a bao giê ®­îc nh×n thÊy sinh vËt ®ã.
- §­îc råi, tí høa. B©y giê tí kÓ tiÕp phÇn thø hai: ®ã lµ phÇn linh hån. Linh hån lµ c¸i kh«ng nh×n thÊy, kh«ng nghe thÊy, kh«ng ngöi thÊy, kh«ng sê thÊy ®­îc.
- L¹ nhØ ! ThÕ nã lµ c¸i g× ?
- Nh­ tí ®· kÓ víi c¸c cËu r»ng : sinh vËt cã tªn khoa häc lµ Bill-Gate lµ «ng tæ cña c¸c lo¹i linh hån. Håi x­a cã rÊt nhiÒu x­ëng sn xuÊt linh hån kh¸c nh­: Machintosh, IBM, ACER, Compact, L¹c ViÖt, Hµi Hoµ,... Nh­ng x­ëng sn xuÊt cã tªn lµ Microsoft cña Bill-Gate vÉn lµ vÜ ®¹i nhÊt vµ tån t¹i cho ®Õn ngµy nay.
- Råi, nh­ng chóng tí vÉn ch­a hiÓu linh hån lµ c¸i g× c.
- C¸c cËu ®ang nghÜ b»ng g× ?
- B»ng chip
- Kh«ng, chip chØ lµ ph­ng tiÖn thùc hiÖn suy nghÜ cña c¸c cËu th«i
- ThÕ th× lµ c¸i g×?
- Lµ phÇn mÒm. C¸c cËu më tõ ®iÓn tiÕng Anh ra ®i nµo, thÊy ch÷ SOFTWARE ch­a?
- Råi, hiÓu råi. ThÕ sao kh«ng gäi lµ phÇn mÒm mµ l¹i gäi lµ linh hån?
- PhÇn mÒm chØ lµ mét kh¸i niÖm hÑp. Linh hån mang ý nghÜa réng hn. Linh hån ngoµi ý nghÜa: chÊt nu«i d­ìng ho¹t ®éng cã môc ®Ých nã cßn cã ý nghÜa lµ sù ph¸t triÓn cña t­ duy. Mçi phÇn mÒm lµ mét t­ duy cè ®Þnh, trong khi ®ã, mçi linh hån gåm nhiÒu phÇn mÒm kh¸c nhau.
- µ ra thÕ ! ThÕ linh hån cã di chuyÓn ®­îc nh­ thÓ x¸c kh«ng?
- Hoµn toµn ®­îc, thËm chÝ cßn nhanh gÊp hµng tû lÇn sù di chuyÓn cña thÓ x¸c Êy chø. ChØ cÇn vµi gi©y lµ mét linh hån ®­îc göi tõ ViÖt Nam sang USA, trong khi nÕu di chuyÓn thÓ x¸c b»ng ph­ng tiÖn nhanh nhÊt b©y giê lµ ®Üa bay còng phi mÊt ®Õn vµi phót.
Trong lóc Pentium kÓ chuyÖn th× mét robot con khÊp khëi mang tíi mét vËt h×nh vµnh kh¨n mµu ®en.
- Nµy b¸c Pentium uyªn b¸c, h·y cho t«i biÕt ®©y lµ c¸i g× ? Chóng t«i võa míi khai quËt ®­îc ë ch©n ®Ìo Hi V©n.
- µ ! §©y lµ mét vËt dông dïng ®Ó ®iÒu khiÓn mét ph­ng tiÖn di chuyÓn l¹c hËu thêi cæ ®¹i. Nã cã tªn lµ v«-l¨ng. Di chuyÓn theo kiÓu nµy cã rÊt nhiÒu h·ng sn xuÊt nh­: Mercedec, Toyota, Roll-Roy,... Theo nh­ t«i biÕt th× ®©y lµ chiÕc vßng ®iÒu khiÓn cña ph­ng tiÖn cã tªn lµ Camry- mét ph¸t minh cña h·ng Toyota. Tèc ®é di chuyÓn cña lo¹i ph­ng tiÖn nµy chØ ®¹t khong 200 km/h.
- ¤i ! ChËm khñng khiÕp. NÕu tí mµ ë thêi ®ã th× cã lÏ mét n¨m míi vÒ nhµ ®­îc 1 lÇn.
- µ mµ nµy ! Mét ®iÒu thó vÞ n÷a lµ ë thêi tiÒn sö, loµi vËt kú quÆc mµ tí ®· kÓ cho c¸c cËu nghe cã mét ®Æc tÝnh kú l¹.
- Lµ g× thÕ ?
- Lµ chóng ®­îc ph©n chia lµm hai lo¹i: lo¹i thø nhÊt chñ yÕu chØ chuyªn lµm ®Ñp cho lo¹i kia ng¾m, lo¹i nµy kh«ng khoÎ m¹nh nh­ng ®é bÒn cao, cã thÓ lµm mét viÖc lÆp ®i lÆp l¹i trong hµng chôc n¨m mµ kh«ng hÒ cã phn øng phô nh­ chËp IC hay ®on m¹ch ngÇm. Lo¹i thø hai kh«ng cã h×nh d¸ng ®Ñp nh­ lo¹i thø nhÊt nh­ng c«ng suÊt khoÎ hn nhiÒu, tuy nhiªn ®é bÒn c häc kÐm hn. §Æc ®iÓm chung cña hai lo¹i nµy lµ hay kªu ca khi gÆp nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh c­ìng b¸ch. TriÖu chøng c bn cña háng hãc cã tªn y häc lµ Stretch. Nã lµm cho chóng cã thÓ bÞ chËp IC hay ®on m¹ch. NhiÒu khi bÞ ®øt cÇu ch×, phi ®­a vµo x­ëng phôc chÕ cã tªn quèc tÕ lµ “bÖnh viÖn” hay “tr¹i an d­ìng”. Håi ®ã c«ng nghÖ cßn th« s cho nªn cã nh÷ng lo¹i chØ bÞ ®øt cÇu ch× lµ bÞ lo¹i, kh«ng phôc håi l¹i ®­îc n÷a. Cã nh÷ng lo¹i bÞ chËp IC kh«ng t×m ®©u ra linh kiÖn thay thÕ nªn phi cÊt t¹m vµo kho cã tªn lµ “tr¹i t©m thÇn”. Còng do c«ng nghÖ cßn th« s nªn viÖc chÕ t¹o ra mét sinh thÓ nh­ thÕ kh«ng thÓ sn xuÊt hµng lo¹t mµ chØ cã thÓ sn xuÊt thñ c«ng tõng chiÕc mét. ThØnh thong cã sù ®ét ph¸ bÊt ngê trong c«ng nghÖ t¹o ra ®­îc hai hay thËm chÝ 3-4 sinh thÓ cïng mét lóc lµ mét hiÖn t­îng l¹ thêi bÊy giê.
- ¤i chao, l¹c hËu qu¸ thÓ. Bè tí l¾p tí cïng víi mÊy anh em tí chØ lo¸ng mét c¸i, l¹i gièng nhau y hÖt.
- Hä chÕ t¹o mét sinh thÓ phi mÊt gÇn mét n¨m, mµ kh«ng phi lóc nµo còng thµnh c«ng. S¸c xuÊt háng hãc rÊt cao, nhiÒu sinh thÓ kh«ng ®­îc h×nh thµnh hoÆc h×nh thµnh ra kh«ng ®óng tiªu chuÈn. Håi ®ã lo¹i sinh thÓ nµy cßn bÞ h¹n chÕ bëi viÖc chÞu nh h­ëng cña mét sè chÊt ho¸ häc nh­ : chÊt ®éc mµu da cam, chÊt ®i-«xin, nh h­ëng cña phãng x¹ bom nguyªn tö.
- õ ! Bom nguyªn tö th× kinh thËt. Nã cã thÓ lµm chóng m×nh chy ra Êy chø.
- Nh­ng chóng ta kh«ng bÞ hi ®éc hoÆc phãng x¹ cña nã ph¸ ho¹i nh­ sinh thÓ tr­íc ®©y. §ã lµ mét b­íc tiÕn míi trong c«ng nghÖ chÕ t¹o.
- ThÕ nh÷ng sinh thÓ ®ã cã cÊu t¹o gåm hai phÇn : thÓ x¸c vµ linh hån kh«ng ?
- Hoµn toµn cã chø ! Cã ®iÒu lµ thÓ x¸c cña chóng cã cÊu t¹o võa phøc t¹p l¹i võa chÞu ¨n mßn ho¸ häc kÐm. Nh­ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña lo¹i nµy mµ chóng ta kh«ng cã lµ kh n¨ng tù t¸i t¹o mét chç bÞ háng do va ®Ëp hoÆc do bÞ ¨n mßn. Thªm n÷a lµ kh n¨ng tù ph¸t triÓn lín hn cña thÓ x¸c theo n¨m th¸ng. Nh­ng ®ã còng chÝnh lµ nh­íc ®iÓm lín nhÊt cña lo¹i sinh thÓ nµy. Chóng to lín ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh th× bÞ l·o ho¸ do mét yÕu tè t¸c ®éng lµ thêi gian. Nh­îc ®iÓm nµy kh«ng thÓ tù kh¾c phôc ®­îc nh­ chóng ta lµ chØ cÇn thay thÕ linh kiÖn. Khi sinh thÓ nµy l·o ho¸ th× c¸c bé phËn tù d­ng teo tãp l¹i, c¸c khíp bÞ rØ sÐt, vËn ®éng kÐm hiÖu qu. §Õn mét lóc nµo ®ã th× sinh thÓ nµy tù ®éng mÊt nguån vµ coi nh­ bÞ lo¹i khái thÕ giíi.
- §Êy lµ phÇn thÓ x¸c , thÕ cßn phÇn linh hån th× sao ?
- PhÇn linh hån cña lo¹i sinh thÓ nµy còng phøc t¹p hn chóng ta nhiÒu. PhÇn linh hån cña chóng lµ mét tËp hîp c¸c lo¹i phÇn mÒm cæ. Chóng ph©n chia ra c¸c nhãm kh¸c nhau. Nh­ chóng ta th× phÇn mÒm chØ ®n gin xuÊt ph¸t tõ c¸c sè 0 vµ 1 nh­ng lo¹i sinh thÓ nµy kh«ng nh­ thÕ. PhÇn mÒm cña chóng cã nhiÒu lo¹i con sè, nhiÒu lo¹i kh¸i niÖm vµ nhiÒu tÝnh chÊt kh¸c nhau.
- Khã hiÓu qu¸ nhØ ! Cô thÓ hn ®i nµo.
- C¸c nhãm phÇn mÒm kh¸c nhau trong bé xö lý trung t©m cña chóng bao gåm: to¸n häc, v¨n häc, lÞch sö, ®Þa lý, ho¸ häc, vËt lý, triÕt häc,...
- Chóng tí vÉn ch¼ng hiÓu g× c.
- Nµy nhÐ: phÇn to¸n häc ®Ó tÝnh to¸n, phÇn v¨n häc ®Ó viÕt ra nh÷ng con ch÷ cã ý nghÜa vµ ®Ó hiÓu nh÷ng g× chóng nãi, chóng viÕt víi nhau, phÇn ho¸ häc dïng ®Ó ph©n tÝch xem c¸i nµy c¸i kialµm b»ng g×,v.v... Mét sinh thÓ cã thÓ biÕt tÊt c c¸c phÇn Êy nh­ng kÐm vµ chËm ch¹p v« cïng. Ch¼ng h¹n khi lµm mét phÐp tÝnh ®n gin nh­ nh©n chia mét sè cã 9 ®Õn 10 ch÷ s«, chóng phi mÊt Ýt nhÊt lµ vµi phót, ®Êy lµ lo¹i hiÖn ®¹i tÝnh nhanh råi ®Êy.
- Hõ ! ChËm thÕ th× tí kh«ng chÞu næi. NÕu ë thêi ®ã cã lÏ mÊt c n¨m tí míi lµm xong phÇn viÖc cña mét ngµy mÊt.
- Tuy nhiªn phÇn ­u ®iÓm nhÊt cña sinh thÓ nµy lµ phÇn “triÕt häc”. Chóng cã kh n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp mét vÊn ®Ò mang tÝnh trõu t­îng, råi ®­a ra kÕt qu hîp lý. Dùa vµo ®ã chóng cßn cã kh n¨ng ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n t­ng lai.
- ¤i, c¸i nµy kinh nhØ, ¨n ®øt bän m×nh råi.
- õ ! Chóng ta chØ kÐm hä c¸i nµy th«i. Cã lÏ ®©y lµ thuéc tÝnh riªng cña loµi ®ã. Cã lÏ kh«ng cã phÇn mÒm nµo cã ®­îc c¸i nµy. Cßn n÷a, phÇn linh hån cña sinh thÓ nµy cßn cã ®Æc tÝnh lµ lµm cho hai lo¹i: ®Ñp vµ xÊu nh­ tí ®· nãi víi c¸c cËu tù d­ng thÝch nhau, t×m ®Õn víi nhau theo tõng ®«i mét. Cã nh÷ng ®«i v× ®iÒu kiÖn nµo ®ã mµ kh«ng ®Õn víi nhau ®­îc th× chóng cã biÓu hiÖn gim c«ng suÊt lao ®éng, cã nh÷ng lóc thËt kú l¹. N­íc cÊt cã hµm l­îng muèi thÊp chy ra tõ hép ®ùng m¾t.
- Sao l¹i chy ra ? Chy ®Ó lµm g× ?
- C¸i nµy tí ch¼ng biÕt râ môc ®Ých l¾m. Tuy nhiªn, còng do c«ng nghÖ l¹c hËu mµ thØnh thong l¹i cã lçi trong phÇn mÒm lµm cho hai sinh thÓ trong cïng lo¹i thÝch nhau. HiÖn t­îng ®ã y häc gäi lµ PD hay ®ång tÝnh luyÕn ¸i. §ã cã thÓ coi lµ mét lçi kü thuËt do ng­êi lËp tr×nh s xuÊt...
Boong !!! TiÕng chu«ng ®· ®iÓm 12h ®óng. C lóc robot nhÊp nh¸y mµn h×nh lia lÞa. N¨m míi ®· ®Õn, mét thiªn niªn kû míi ®· ®Õn. Chóng cïng nhau h¸t ca, trao nh÷ng lêi chóc tông tèt ®Ñp nhÊt, nh÷ng phÇn mÒm hay nhÊt. Qua gi©y phót Êy, kh«ng khÝ l¹i trë nªn yªn tÜnh. TiÕng l¸ch c¸ch cña bµn phÝm tù ®éng, tiÕng ro ro cña ®éng c ®· ®i vµo nhÞp ho¹t ®éng sn xuÊt hµng ngµy. Gi©y phót giao thõa víi chóng thËt ng¾n ngñi, bëi mét lÏ ®n gin: chóng lµ nh÷ng robot, chóng kh«ng cã t×nh yªu vµ cm xóc, kh«ng biÕt buån vµ vui...
14-1-2001
Nyy@

đêm giao thừa của các robot
- truyện ngắn -
Một ngày nọ khi toàn thế giới là robot và loài người dường như đã tuyệt chủng, lũ robot ngồi quây quần bên mâm chip vi mạch và IC đón chờ năm mới.
- Pentium, cậu kể chuyện thời tiền sử đi, chúng tớ chưa được nghe chuyện tiền sử bao giờ – một robot lên tiếng
- ừ phi đấy, suốt c ngày chúng ta phi làm việc rồi, bây giờ mới có dịp quây quần nghe chuyện thế này.
- Ngày xửa ngày xưa, chuyện xy ra lâu lâu lắm rồi, thế giới robot mới chỉ có rất ít, có một loài sinh vật kỳ quái và là thượng đế của mọi loài robot. Chúng không ăn phoi sắt, không uống dầu luyn mà chúng ăn những sinh vật khác cũng đang sống và tồn tại như chúng. Loài sinh vật này chiếm đại đa số trên toàn thế giới, đi đến đâu là chúng đào núi, chặt cây, hun khói tầng ô-zôn đến đó. Thời tiết và phong cnh trên thế giới hồi đó rất đa dạng và phong phú. Có những ni trong 1 năm có 4 mùa thật là tuyệt. Lúc thì lạnh cóng đến tê mạch, lúc lại nóng đến chy c IC, khi thì mưa r rích, lúc lại nắng chói chang. Trong cái thế giới nhn nhn loài sinh vật đó, có một sinh vật có tên khoa học là Bill-Gate đã chế tạo ra trí thông minh của loài robot chúng ta. Mỗi sinh thể chúng ta tồn tại bao gồm hai phần.
- Thế c à? Là những phần nào c? Một robot con tò mò
- Yên nào, để cho Pentium kể tiếp.
- Phần thứ nhất gọi là thể xác : cấu tạo của thể xác gồm có main, chip, và các vi mạch. Chúng ta nói được nhờ một bộ phận gọi là speaker có nguồn phát ra âm thanh gọi là sound-card. Chúng ta nghe được nhờ bộ phận gọi là microphone. Mọi âm thanh lọt qua microphone và truyền thẳng vào bộ xử lý trung tâm của chúng ta.
- Thế còn đọc và viết thì nhờ cái gì? Đâu phi robot nào cũng làm được?
- Cậu Palm note lạc hậu quá - Pentium kể tiếp- Cậu viết bằng bút điện tử và đọc bằng màn hình tinh thể lỏng nhưng màn hình của cậu chỉ có 2 màu đen và trắng thôi. Chỉ có những robot PC như chúng tớ mới phân biệt được màu sắc, không chỉ giới hạn trong 256 màu đâu, mà tới hàng triệu màu khác nhau đấy.
- Thế à, kinh nhỉ ! Khổ thân tớ, chẳng biết được điều đó – Palm note than thở.
- Chúng tớ viết được nhờ bộ phận gọi là keyboard. Hàng tỷ người chúng tớ có thể viết cùng một kiểu chữ giống hệt nhau gọi là Font. ở một ni kề biển Đông, có một sinh vật gọi tên khoa học là Đặng Minh Tuấn. Sinh vật này có thể được coi là ông tổ của loại Font chữ có dấu. Và kiểu chữ này gọi là kiểu chữ “Việt Nam” như chúng ta đang thấy đây. Pentium vừa nói vừa chỉ vào màn hình của mình.
- ừ hay thật đấy, thế còn gì nữa trong cái phần thứ nhất mà cậu đang kể nào ?
- Còn nhiều lắm, các cậu lười đọc sách báo nên không biết đấy thôi. Tớ thì ngày nào cũng xem “tạp chí PC WORLD” và “tạp chí Tin Học & Đời” sống nên biết rất rõ phần thể xác của chúng mình. Có thể coi đó là những tạp chí y học gii phẫu của robot chúng mình đấy !
- Thế á ? Vậy ai là nhà gii phẫu ?
- Các cậu không nghe kể à? Giáo sư Trần Thanh Huyền và các cộng sự ở tạp chí Tin Học & Đời sống giới thiệu cho tớ đọc tạp chí này đấy. Đây là một trong những sinh vật mà tớ đã kể cho cậu còn tồn tại ít ỏi trên trái đất bây giờ đấy.
- Hôm nào cho chúng tớ gặp gỡ đi, từ thuở bé đến giờ chúng tớ chưa bao giờ được nhìn thấy sinh vật đó.
- Được rồi, tớ hứa. Bây giờ tớ kể tiếp phần thứ hai: đó là phần linh hồn. Linh hồn là cái không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, không sờ thấy được.
- Lạ nhỉ ! Thế nó là cái gì ?
- Như tớ đã kể với các cậu rằng : sinh vật có tên khoa học là Bill-Gate là ông tổ của các loại linh hồn. Hồi xưa có rất nhiều xưởng sn xuất linh hồn khác như: Machintosh, IBM, ACER, Compact, Lạc Việt, Hài Hoà,... Nhưng xưởng sn xuất có tên là Microsoft của Bill-Gate vẫn là vĩ đại nhất và tồn tại cho đến ngày nay.
- Rồi, nhưng chúng tớ vẫn chưa hiểu linh hồn là cái gì c.
- Các cậu đang nghĩ bằng gì ?
- Bằng chip
- Không, chip chỉ là phưng tiện thực hiện suy nghĩ của các cậu thôi
- Thế thì là cái gì?
- Là phần mềm. Các cậu mở từ điển tiếng Anh ra đi nào, thấy chữ SOFTWARE chưa?
- Rồi, hiểu rồi. Thế sao không gọi là phần mềm mà lại gọi là linh hồn?
- Phần mềm chỉ là một khái niệm hẹp. Linh hồn mang ý nghĩa rộng hn. Linh hồn ngoài ý nghĩa: chất nuôi dưỡng hoạt động có mục đích nó còn có ý nghĩa là sự phát triển của tư duy. Mỗi phần mềm là một tư duy cố định, trong khi đó, mỗi linh hồn gồm nhiều phần mềm khác nhau.
- à ra thế ! Thế linh hồn có di chuyển được như thể xác không?
- Hoàn toàn được, thậm chí còn nhanh gấp hàng tỷ lần sự di chuyển của thể xác ấy chứ. Chỉ cần vài giây là một linh hồn được gửi từ Việt Nam sang USA, trong khi nếu di chuyển thể xác bằng phưng tiện nhanh nhất bây giờ là đĩa bay cũng phi mất đến vài phút.
Trong lúc Pentium kể chuyện thì một robot con khấp khởi mang tới một vật hình vành khăn màu đen.
- Này bác Pentium uyên bác, hãy cho tôi biết đây là cái gì ? Chúng tôi vừa mới khai quật được ở chân đèo Hi Vân.
- à ! Đây là một vật dụng dùng để điều khiển một phưng tiện di chuyển lạc hậu thời cổ đại. Nó có tên là vô-lăng. Di chuyển theo kiểu này có rất nhiều hãng sn xuất như: Mercedec, Toyota, Roll-Roy,... Theo như tôi biết thì đây là chiếc vòng điều khiển của phưng tiện có tên là Camry- một phát minh của hãng Toyota. Tốc độ di chuyển của loại phưng tiện này chỉ đạt khong 200 km/h.
- Ôi ! Chậm khủng khiếp. Nếu tớ mà ở thời đó thì có lẽ một năm mới về nhà được 1 lần.
- à mà này ! Một điều thú vị nữa là ở thời tiền sử, loài vật kỳ quặc mà tớ đã kể cho các cậu nghe có một đặc tính kỳ lạ.
- Là gì thế ?
- Là chúng được phân chia làm hai loại: loại thứ nhất chủ yếu chỉ chuyên làm đẹp cho loại kia ngắm, loại này không khoẻ mạnh nhưng độ bền cao, có thể làm một việc lặp đi lặp lại trong hàng chục năm mà không hề có phn ứng phụ như chập IC hay đon mạch ngầm. Loại thứ hai không có hình dáng đẹp như loại thứ nhất nhưng công suất khoẻ hn nhiều, tuy nhiên độ bền c học kém hn. Đặc điểm chung của hai loại này là hay kêu ca khi gặp những công việc có tính cưỡng bách. Triệu chứng c bn của hỏng hóc có tên y học là Stretch. Nó làm cho chúng có thể bị chập IC hay đon mạch. Nhiều khi bị đứt cầu chì, phi đưa vào xưởng phục chế có tên quốc tế là “bệnh viện” hay “trại an dưỡng”. Hồi đó công nghệ còn thô s cho nên có những loại chỉ bị đứt cầu chì là bị loại, không phục hồi lại được nữa. Có những loại bị chập IC không tìm đâu ra linh kiện thay thế nên phi cất tạm vào kho có tên là “trại tâm thần”. Cũng do công nghệ còn thô s nên việc chế tạo ra một sinh thể như thế không thể sn xuất hàng loạt mà chỉ có thể sn xuất thủ công từng chiếc một. Thỉnh thong có sự đột phá bất ngờ trong công nghệ tạo ra được hai hay thậm chí 3-4 sinh thể cùng một lúc là một hiện tượng lạ thời bấy giờ.
- Ôi chao, lạc hậu quá thể. Bố tớ lắp tớ cùng với mấy anh em tớ chỉ loáng một cái, lại giống nhau y hệt.
- Họ chế tạo một sinh thể phi mất gần một năm, mà không phi lúc nào cũng thành công. Sác xuất hỏng hóc rất cao, nhiều sinh thể không được hình thành hoặc hình thành ra không đúng tiêu chuẩn. Hồi đó loại sinh thể này còn bị hạn chế bởi việc chịu nh hưởng của một số chất hoá học như : chất độc màu da cam, chất đi-ôxin, nh hưởng của phóng xạ bom nguyên tử.
- ừ ! Bom nguyên tử thì kinh thật. Nó có thể làm chúng mình chy ra ấy chứ.
- Nhưng chúng ta không bị hi độc hoặc phóng xạ của nó phá hoại như sinh thể trước đây. Đó là một bước tiến mới trong công nghệ chế tạo.
- Thế những sinh thể đó có cấu tạo gồm hai phần : thể xác và linh hồn không ?
- Hoàn toàn có chứ ! Có điều là thể xác của chúng có cấu tạo vừa phức tạp lại vừa chịu ăn mòn hoá học kém. Nhưng đặc điểm nổi bật của loại này mà chúng ta không có là kh năng tự tái tạo một chỗ bị hỏng do va đập hoặc do bị ăn mòn. Thêm nữa là kh năng tự phát triển lớn hn của thể xác theo năm tháng. Nhưng đó cũng chính là nhước điểm lớn nhất của loại sinh thể này. Chúng to lớn đến một giới hạn nhất định thì bị lão hoá do một yếu tố tác động là thời gian. Nhược điểm này không thể tự khắc phục được như chúng ta là chỉ cần thay thế linh kiện. Khi sinh thể này lão hoá thì các bộ phận tự dưng teo tóp lại, các khớp bị rỉ sét, vận động kém hiệu qu. Đến một lúc nào đó thì sinh thể này tự động mất nguồn và coi như bị loại khỏi thế giới.
- Đấy là phần thể xác , thế còn phần linh hồn thì sao ?
- Phần linh hồn của loại sinh thể này cũng phức tạp hn chúng ta nhiều. Phần linh hồn của chúng là một tập hợp các loại phần mềm cổ. Chúng phân chia ra các nhóm khác nhau. Như chúng ta thì phần mềm chỉ đn gin xuất phát từ các số 0 và 1 nhưng loại sinh thể này không như thế. Phần mềm của chúng có nhiều loại con số, nhiều loại khái niệm và nhiều tính chất khác nhau.
- Khó hiểu quá nhỉ ! Cụ thể hn đi nào.
- Các nhóm phần mềm khác nhau trong bộ xử lý trung tâm của chúng bao gồm: toán học, văn học, lịch sử, địa lý, hoá học, vật lý, triết học,...
- Chúng tớ vẫn chẳng hiểu gì c.
- Này nhé: phần toán học để tính toán, phần văn học để viết ra những con chữ có ý nghĩa và để hiểu những gì chúng nói, chúng viết với nhau, phần hoá học dùng để phân tích xem cái này cái kialàm bằng gì,v.v... Một sinh thể có thể biết tất c các phần ấy nhưng kém và chậm chạp vô cùng. Chẳng hạn khi làm một phép tính đn gin như nhân chia một số có 9 đến 10 chữ sô, chúng phi mất ít nhất là vài phút, đấy là loại hiện đại tính nhanh rồi đấy.
- Hừ ! Chậm thế thì tớ không chịu nổi. Nếu ở thời đó có lẽ mất c năm tớ mới làm xong phần việc của một ngày mất.
- Tuy nhiên phần ưu điểm nhất của sinh thể này là phần “triết học”. Chúng có kh năng phân tích, tổng hợp một vấn đề mang tính trừu tượng, rồi đưa ra kết qu hợp lý. Dựa vào đó chúng còn có kh năng đánh giá và dự đoán tưng lai.
- Ôi, cái này kinh nhỉ, ăn đứt bọn mình rồi.
- ừ ! Chúng ta chỉ kém họ cái này thôi. Có lẽ đây là thuộc tính riêng của loài đó. Có lẽ không có phần mềm nào có được cái này. Còn nữa, phần linh hồn của sinh thể này còn có đặc tính là làm cho hai loại: đẹp và xấu như tớ đã nói với các cậu tự dưng thích nhau, tìm đến với nhau theo từng đôi một. Có những đôi vì điều kiện nào đó mà không đến với nhau được thì chúng có biểu hiện gim công suất lao động, có những lúc thật kỳ lạ. Nước cất có hàm lượng muối thấp chy ra từ hộp đựng mắt.
- Sao lại chy ra ? Chy để làm gì ?
- Cái này tớ chẳng biết rõ mục đích lắm. Tuy nhiên, cũng do công nghệ lạc hậu mà thỉnh thong lại có lỗi trong phần mềm làm cho hai sinh thể trong cùng loại thích nhau. Hiện tượng đó y học gọi là PD hay đồng tính luyến ái. Đó có thể coi là một lỗi kỹ thuật do người lập trình s xuất...
Boong !!! Tiếng chuông đã điểm 12h đúng. C lúc robot nhấp nháy màn hình lia lịa. Năm mới đã đến, một thiên niên kỷ mới đã đến. Chúng cùng nhau hát ca, trao những lời chúc tụng tốt đẹp nhất, những phần mềm hay nhất. Qua giây phút ấy, không khí lại trở nên yên tĩnh. Tiếng lách cách của bàn phím tự động, tiếng ro ro của động c đã đi vào nhịp hoạt động sn xuất hàng ngày. Giây phút giao thừa với chúng thật ngắn ngủi, bởi một lẽ đn gin: chúng là những robot, chúng không có tình yêu và cm xúc, không biết buồn và vui...
14-1-2001
Nyy@User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TanNg
post Nov 29 2003, 02:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered

Bác dùng luôn cái chuyển mã của Unikey, chỉ việc copy, bấm chuyển đổi rồi paste là xongGo to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC