Có phải chủ nghĩa tư bản thì trường đang "giẫy đành đạch" (tất nhiên là không chết) như C.Marx đã nói? Nó sẽ điều chỉnh như thế nào đây? Tỷ lệ nào là thích hợp cho "bàn tay vô hình" và "hữu hình" của chính phủ đối với thị trường? Tương lai của mô hình Trung quốc, Mỹ, Ấn độ?