Theo như Đức Phật dạy thì Diệu Pháp chỉ tồn tại được 500 năm. nay đã 2500 năm rồi, Diệu Pháp đã biến mất.
Nhưng vấn đề Diệu Pháp đã biến mất phải được hiểu như thế nào mới đúng? Là Pháp của Đức Phật bị mất hay là Pháp của Đức Phật vẫn còn đó nhưng không được xem trọng?

Nội dung được lưu lại trong Luật Tạng: - Này Ānanda, nếu nữ nhân không đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ānanda, Phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, Thánh Pháp (saddhamma) có thể tồn tại một ngàn năm.[2] Này Ānanda, bởi vì nữ nhân đã xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ānanda, giờ đây Phạm hạnh sẽ không tồn tại lâu dài, này Ānanda, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm. https://www.budsas.org/uni/u-luat-tieupham/tp-10.htm