Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Snake + Điểm cao
Mô tả: The classic game of Snake - with wraparound walls!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 BacBIM 128 pts colina sp_ike.gif 27-11-2008 @ 05:16 AM
2 theanhcai 34 pts 12-10-2006 @ 11:38 PM
3 toetoetoe 27 pts laugh.gif) 10-10-2012 @ 02:41 AM
4 Gaup 26 pts 27-11-2008 @ 08:29 AM
5 Romeo 20 pts 08-07-2012 @ 05:12 PM
6 cudomo 16 pts 22-09-2006 @ 08:35 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 22 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 22 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC