Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Arh Tiger Điểm cao
Mô tả: Pilot your ARH Tiger through enemy territory to complete your mission
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 nestcafeviet 6,160 pts khó phết 02-04-2008 @ 09:13 PM
2 LacThien 3,240 pts 07-08-2008 @ 10:44 PM
3 Sir_Reb 2,460 pts 24-07-2008 @ 11:17 AM
4 root 2,340 pts 26-01-2006 @ 07:54 PM
5 theanhcai 1,980 pts 05-10-2006 @ 03:56 AM
6 cudomo 1,320 pts 26-08-2006 @ 03:29 PM
7 summoner131 960 pts 14-01-2006 @ 04:50 AM
8 phet lac 960 pts 18-09-2006 @ 04:57 PM
9 Đoàng 120 pts 22-12-2005 @ 03:49 AM
10 h2990123 60 pts 05-12-2005 @ 02:58 AM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 6 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 6 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC