Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Beat The Bugs! Điểm cao
Mô tả: Kill as many bugs as you can to get the highest score! Good Luck Solider.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 nicochiphai 4,475 pts 06-06-2007 @ 09:51 AM
2 Apomethe 4,044 pts 06-06-2007 @ 10:36 PM
3 Sir_Reb 3,700 pts 27-07-2008 @ 11:04 AM
4 POPEYE 3,190 pts 04-06-2007 @ 11:18 PM
5 NguoiVN 3,143 pts ea da 14-11-2005 @ 06:05 PM
6 theanhcai 3,111 pts 08-10-2006 @ 06:20 PM
7 cudomo 2,484 pts 12-09-2006 @ 03:13 PM
8 ngochai5196 2,432 pts 22-07-2007 @ 12:58 AM
9 BacBIM 421 pts 07-01-2009 @ 05:40 PM
10 Quan Huyện 406 pts 22-10-2009 @ 05:15 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 4 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 4 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC