Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Battle Star Điểm cao
Mô tả: Protect the galaxy from the enemies.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 BacBIM 3,550 pts Vậy thôi "d 02-01-2009 @ 08:39 PM
2 theanhcai 1,350 pts 08-10-2006 @ 06:35 PM
3 cudomo 400 pts 12-09-2006 @ 03:08 PM
4 Milou 300 pts 12-11-2006 @ 07:45 AM
5 Daniel 50 pts 19-09-2006 @ 09:24 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 9 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 9 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC