Chào bác, chúng em thấy cái mặt bác quen lắm, vào đây làm chén nước đã bác ơi !
( Đăng nhập | Đăng ký hộ khẩu )

Xem diễn đàn ở dạng TEXT, dành cho PDA / PPC - PDA - Pocket PC