Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    McDonalds Điểm cao
Mô tả: Make Money
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 BacBIM -31,450 pts Chạy hết đi, ngượng quá sp_ike.gif 11-01-2009 @ 02:40 PM
2 soctettoc -32,150 pts 14-03-2009 @ 09:22 PM
3 Ghost -32,200 pts 11-04-2008 @ 02:25 PM
4 Mặc Lan -32,200 pts 12-04-2008 @ 12:11 AM
5 Milou -32,400 pts 12-04-2008 @ 01:38 PM
6 ngocnghech -34,000 pts 06-08-2008 @ 02:26 AM
7 Dân làng Ven -41,750 pts 13-04-2008 @ 06:34 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 4 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 4 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC