Langven.com Forum

Full Version: Quá Trình Tu Tập Của Bác Quyzen
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Thiền Học & Tôn Giáo
NVT2002
https://youtu.be/3wkB3V4Yeuc
NVT2002
Phần tiếp theo https://youtu.be/mmOkaBp4KDs
NVT2002
Phần 3 (@click here)
NVT2002
Bác Phó thích nghe kiến giải công án thì xin mời vào đây (@click here)
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Thiền Học & Tôn Giáo
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.